itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

TAG | plab

apr/11

12

Vi ble tildelt utdanningskvalitetspris fra Nokut 2011

Fra venstre: Svend Andreas Horgen og Geir Maribu (HiST), statssekretær Kyrre Lekve (KD), Kristin Heggen og Nina K. Vøllestad (UiO)

HiST AITeL ble tildelt Nokuts utdanningskvalitetspris for 2011 🙂

NOKUT er det nasjonale organet for kvalitet i norsk utdanning og deler årlig ut en utdanningskvalitetspris på NOK 1.000.000,- AITeL ble sammen med Universitetet i Oslo tildelt 500.000 kr hver. Dette er stort for oss.

Du har kanskje allerede lest om vårt nye rom for læring på denne bloggen? Rommet tilrettelegger for studentaktive læringsmetoder og vi opplever at hele pedagogikken legges om. Læreren må tenke nytt om sin rolle, og studentene blir satt i sentrum for egen læring. Læringsutbyttene blir sentrale. God bruk av IKT forsterker læringseffekten. Vi bygger på årevis med opparbeidet kunnskap om IKT i læring, utveksler erfaringer og prøver stadig ut nye kreative opplegg. Du kan se eksempler på hva dette innebærer på wikien for prosjektet.
Se gjerne også en filmsnutt som viser rommet i bruk (2 minutter lang).

En stor takk til studenter, lærere, teknisk støtte og ledelsen som alle har bidratt med å skape et godt rom for læring og er med på å utvikle fremtidens læringsarenaer. I videoen under kan du se prisutdelingen. Se gjerne i HD og fullskjerm.

For å ikke få mer enn 15 minutter video (maks på YouTube), er delen hvor Universitetet i Oslo mottar sin del av prisen, skilt ut i en egen video:

Prisen har fått en del eksterne omtaler, her er en liste:

Dette innlegget har 1 kommentar. Gjerne bidra :-)

jan/11

13

Video av læringsrommet

Her er en video av P-lab, vårt «rom for læring»:

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Av: Greta Hjertø, førstelektor og faglærer i IT-strategi, prosjektledelse m.m

AITeL har bygd et nytt undervisningsrom. Hensikten er å etablere et læringsmiljø som fremmer studentenes egenaktivitet og motiverer flere studenter til å møte opp på campus. Hvorfor velger vi å investere i dette?

At studentene lykkes med læringsarbeidet er viktig. Selvfølgelig først og fremst for dem selv, men også for oss som lærere og for avdelingen. Det er derfor vesentlig at vi som kollegium er opptatt av å motivere og tilrettelegge for læringsformer som hjelper studentene med dette.

I den siste tiden har det skjedd en utvikling som vi finner urovekkende og som vi ønsker å gjøre noe med. Stadig færre av studentene er å se på campus og det blir mer og mer vanlig at foreleserne møter glisne benkerader når kommer inn i klasserommet. Når vi spør studentene om årsaken til dette, begrunner de det med at lærestoffet ligger jo på nettet. De kan studere hjemme.

Hva skal studentene lære?
Er dette et problem? Vi mener det. Nå er det er jo slik a studenter har ulike læringsstiler, så for noen kan det å sitte for seg selv hjemme være en tilfredsstillende måte å tilegne seg faktastoff på. Dette gjelder imidlertid ikke alle og det er langt fra bare faktastoff som skal læres. Vi ønsker å forberede studentene best mulig på arbeidslivet, da er det andre ting enn faktakunnskap de må få med seg.

I arbeidslivet møter vi stadig nye oppgaver og utfordringer. Hva trenger vi for å løse disse? Det er vår påstand at svaret sjelden kan hentes i egne faktakunnskaper. Vi må ut over oss selv, lete etter informasjon, reflektere over og vurdere kritisk det vi finner, lage oss en syntese av det vi vet og det vi har funnet. Sette det inn i en ny kontekst, bevege oss over fra det kjente til noe nytt. Kreativitet er viktig, evnen til å samarbeide med andre likeså og vi kommer ikke forbi den muntlige og skriftlige kommunikasjonsevnen. Det er dette studentene må trenes i. Det er dette som er bærekraftig kunnskap. Men dette kommer ikke av seg selv, ved å sitte hjemme. Dette må studentene utfordres på og veiledes til og alle disse ferdighetene kan aldri utvikles på egen hånd av en student som sitter for seg selv og leser pensum.

Studenter trenger hverandre
Det er også slik at mangel på studenter på campus går utover kontakten mellom studentene og studentenes samarbeid og læring av hverandre. Studentene skal arbeide i grupper. Da må gruppene møtes. Noen klarer dette selv om de ikke møter opp, ved å avtale andre møtesteder. Men også de daglige, tilfeldige møtene og diskusjonene i et klassefellesskap har stor betydning for den faglige utviklingen, og dette krever at studentene faktisk er til stede, sammen og samtidig.

Vår konklusjon er derfor at vi ønsker studenten tilbake på campus og inn i et fellesskap.

Hvor er læreren i dette?
Glisne benkerader i klasserommet taler sitt tydelige språk – det jeg som lærer kan bidra med er ikke viktig for dem. Skal vi akseptere dette, eller skal vi tenke nøye gjennom hvilken rolle vi som lærere skal ha i studentenes læringsprosess og arbeide for å utvikle og praktisere vår rolle til studentenes beste?

I beskrivelsen av det studentene bør lære, ser vi også konturene av en lærer-rolle som ikke først og fremst har som oppgave å “fylle bøtten” med fakta, men som først og fremst agerer som tilrettelegger, diskusjonspartner, oppgavestiller, tilbakemelder og veiviser. Dette har kanskje alltid vært det viktigste ved lærer-rollen, men i dag, når fakta “ligger på nettet” har vel det meningsløse i at læreren støtter læringsarbeidet ved å lese for studentene blitt enda tydeligere.

Kan et undervisningsrom bidra slik vi ønsker?
Målet er altså å “lokke” studentene tilbake på campus med mer spennende, og studentaktive læringsaktiviteter. Den store utfordringen i dette er imidlertid ikke teknologien, men den pedagogiske anvendelsen av teknologien. Og det er dette samspillet vi ønsker å utforske og få mer erfaring med gjennom anvendelsen av rommet i høst og i kommende semester. Vi ønsker altså å utvikle undervisningsmetoder som flytter fokus fra forelesninger, der studentene ofte inntar en passiv rolle, til studentaktive læringsformer – med bruk av egen PC og med høy grad av interaksjon og samhandling dem imellom. I dette vil vi utnytte den digitale kompetansen studentene allerede har, men introdusere dem for nye verktøy og nye arbeidsformer. Gjennom dette håper vi å nå målet – aktive, motiverte studenter som trenes i samhandling, kommunikasjon og kreativitet i en faglig kontekst.

Det skal bli spennende å følge bruken av rommet i tiden fremover.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Av: Geir Maribu, førstelektor og faglærer i operativystemfag og Linux

Vårt nye læringsrom er nå ferdig. Nå skal vi fylle det med pedagogikk. Nå er det studentene som skal lære ting, ikke læreren. Vi har altså tatt aksjon i forhold til det vi har visst lenge: at læring foregår gjennom egenaktivitet og ikke ved bare å være til stede.

Vi som lærere skal selvsagt ikke være uvirksomme. Sannsynligvis får vi nå en mer krevende hverdag med forberedelser og ledelse av læringsaktivitetene i rommet enn da vi «bare» holdt forelesninger. Håpet er at ikke bare studentene, men også vi får en mer interessant og givende hverdag, og dermed føles ikke jobbingen så tung og monoton lenger. Vi har gjort oss mange erfaringer allerede

Rommet er møblert med 8 store bord. Bordene er ordnet slik at de kan brukes av to studentgrupper på hver sin ende av bordet. På bordet kan studentene ha egen laptop. Her finner de strømuttak, tilkobling til en felles skjerm på bordet og tilkobling til storskjerm på veggen for å vise fram arbeidet i plenum.

Tanken er nå at studentene med egne laptop-er, nett og fellesressurser i rommet skal arbeide både individuelt og sammen. Studentene jobber sammen på den felles skjermen på bordet. Dersom ting skal demonstreres for hele klassen vises det på storskjerm for hele klassen.

Sentralt i rommet fins et ganske høyt bord der læreren har sin egen laptop. Herfra kan lærer vise fram ting på storskjerm på veggen og også velge hvilken av studentenes bordskjerm som skal vises på veggen.

Lærerens rolle er nå å presentere tema for aktivitetene og dra studentgruppene gjennom en på forhånd planlagt rute gjennom lærestoffet med stor grad av frihet til å ta nye veier, dypdykk etc.

Eksempler på læringsaktiviteter er:

  • Kort presentasjon av tema og problemer
  • spørreundersøkelser
  • flervalgstester
  • diskusjonsforum
  • selvevaluering
  • grupper evaluerer hverandre
  • gruppene presenterer arbeidet sitt på storskjerm som utgangspunkt for spørsmål og diskusjon
  • og så videre

Dette kommer til å bli spennende. Følg med. Konkrete eksempler på læringsøkter i dette rommet vil komme jevnlig i denne bloggen. Kom gjerne med gode tips til oss. Vi prøver deretter disse i rommet vårt!

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Av: Geir Maribu, førstelektor og faglærer i operativsystemteori og Linux-fag

…. eller rom for læringsaktiviteter som vi kaller det nå. Ut med benkerader og forelesninger, og inn med småbord og studentaktiviteter. Hensikten med det nye rommet er å legge til rette for læringsformer der studenten er den aktive. Dette i motsetning til forelesningen der læreren er den aktive. Rommet skal nå møbeleres med småbord med plass til to grupper studenter på hvert bord. På hvert bord er det 24 tommers skjermer til hver gruppe (dvs to skjermer pr bord). Studentene kan koble laptop til denne skjermen og på den måten samarbeide om oppgavene de skal løse.

I tillegg er det et bord for læreren (type bord man står ved siden av) sentralt plassert i rommet. Det er ikke meningen at læreren fra denne plassen skal gi forelesninger. Herfra skal lærer starte aktiviteter, gi beskjeder, kort redegjøre for spesifikke temaer, og lignende.

Rommet er også utstyrt med to lyssterke prosjektører som viser bildet på veggen. Her kan læreren vise sine ting, men også studentene kan vise sine ting på disse storskjermene. Motivasjonen for å gjøre denne operasjonen er i praksis å gjøre det alle vet, men ikke gjøre noe med, å la studentene selv gjøre jobben. Da blir læringen best. Rommet alene gir ingen nye læringsformer. Det må støttes med en intern prosess mot lærere og studenter i overgangen fra formidlingsbasert undervisning til studentaktiv læring. Slik sett kan rommet virke som en viktig katalysator for nye måter å organisere læringen på. Rommet skal stå ferdig til studiestart høstsemesteret 2010. På denne bloggen kan du følge arbeidet med rommet og etter hvert med bruken av rommet.

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

jun/10

22

PC på forelesning

Av: Per Borgesen, dekan ved Avdeling for Informatikk og e-Læring

Hva har skjedd med forelesningene våre når studentene tar med seg sine egne PCer inn i auditoriet? Har det forandret forelesningene? Har det forandret studentens rolle? Hva med foreleseren?

Med et litt grettent utgangspunkt kunne en kanskje si at studentene bruker PCen som tidtrøyte og at dette avleder oppmerksomheten fra selve forelesningen. Det går i spillprogrammer, Facebook, MSN eller VG-Nett mellom potensielle gullkorn fra foreleseren. Hvis dette er sant, er PCen da velkommen på forelesning?

– Neppe.

Eller er det slik at studenten bruker PCen aktivt i å dokumentere det som foregår, eller søker kompletterende informasjon underveis i forelesningen. Hvis dette er sant, er PC-bruken da et effektivt hjelpemiddel?

– Neppe.

Er det heller slik at det er forelesningen det er noe galt med? Eller – med en litt mer positiv vinkling; kanskje er det slik at PCen gjør det mulig å tenke helt annerledes for foreleserne dersom vi forutsetter at studentene har en PC som verktøy i læringsarbeidet?

– Ooops! …læringsarbeidet?

Er det noen mening i at foreleseren skal gjøre læringsarbeidet ved å lese for studentene. De fleste er vel enig i at læring best skjer gjennom egen aktivitet – og motivering til aktivitet gjennom å vise for andre. Med et slikt utgangspunkt blir PCen et spennende og effektivt verktøy i læreprosessen.

Men hva med foreleseren – eller kanskje skulle vi heller si læreren? Snakker vi kanskje om roller som en tilrettelegger, diskusjonspartner, oppgavestiller, tilbakemelder, veiviser, forfatter, illustratør?

Inntoget av studentenes egne PCer kan bli den faktoren som setter fart i utviklingen av studentaktive læringsformer. Selvfølgelig vil dette stille krav til digital kompetanse hos læreren. Men vi behøver ikke konkurrere med studentenes racerfart på sosiale medier eller fingerferdighet på videoproduksjon. Vi behøver å sette oss inn i hvordan digitale verktøy og tjenester kan brukes i kommunikasjon, presentasjon og deling av kunnskap.

Det er spennende tider!

Dette innlegget har 2 kommentarer. Gjerne bidra :-)

Theme Design by devolux.nh2.me