itfag | Teknologi. Data. Læring. Deling.

feb/13

6

Intervju med faglærer: Bjørn Klefstad

Bjørn Klefstad

I dette innlegget skal vi bli bedre kjent med en av våre faglærere, høgskolelektor Bjørn Klefstad, som underviser flere fag både nettbasert og på campus.

Hvilke interesser har du?

Når arbeidsdagen ved AITeL er over liker jeg gjerne å sysle med ulike praktiske arbeidsoppgaver. Det har blant annet resultert i bygging av hytter og påbygging av hus. Det er en skikkelig utfordring å planlegge et byggeprosjekt, for så å gjennomføre det og se det ferdige resultatet. Her finner vi mange paralleller til programmering av en applikasjon, med planlegging, utvikling og testing. Utover dette er alt som har med bensinmotorer av interesse. Dette har blant annet ført til at garasjen ikke strekker helt til. Service og vedlikehold på ulike kjøretøy og diverse mindre utstyr gir et hyggelig avbrekk i forhold til den relativt teoretiske arbeidshverdagen i løpet av uken. Vi har også utrolig mye fin natur i Norge og turer på hytta med fjellturer og fisketurer med robåt er veldig trivelig. Fisketurer på sjøen har det også blitt en del av etter at jeg kjøpte meg båt. Det er mye spennende som svømmer rundt i Trondheimsfjorden og det er alltid artig å sjekke hva man har fått på kroken, spesielt når det er tungt å dra opp.

Har du noen gode tips til dine studenter?

Nettbaserte studietilbud gir den enkelte studenten mange muligheter da vi har lagt vekt på fleksibilitet i dagens undervisningsopplegg. Det betyr at man innenfor visse rammer er sin egen sjef. Men dette krever også samtidig at man har evner til å arbeide strukturert og systematisk med sine nettstudier over tid og i størst mulig grad følger det opplegget det er lagt opp til. Spesielt tid har vist seg å være en meget krevende faktor for mange av våre nettstudenter. Da gjelder det å planlegge når man har ledige stunder til å arbeide med studiene når dette er mulig. Ved store avvik fra det opprinnelige opplegget kan det være lurt å kommunisere med faglærer slik at begge parter er orientert om situasjonen og faglærer kan ta hensyn til individuelle behov.

Hva synes du er det beste med å undervise nettbasert?

Her vil jeg trekke fram spesielt to faktorer som gjør dette interessant. For det første ser vi per i dag i Norge et stort behov for etter- og videreutdanning innen IT. For svært mange vil geografien i Norge samt at de har en jobb de skal følge opp (eventuelt andre forpliktelser – eks barn) gjøre at det i praksis vil være umulig å reise til Trondheim for å følge våre kurs på campus. Med dagens nettbaserte tilbud får disse muligheter til å lære seg nye emner/ferdigheter eller de kan skaffe seg studiepoeng og dokumentere den kompetanse de i praksis allerede har inne. Med ca. 50 nettbaserte emner bør det finnes muligheter for alle som ønsker å studere videre innen IT.

For det andre er utfordringen som ligger i det å gjenskape det vi driver med i klasserommet til nettbaserte emner. Vi må ta stilling til en rekke ulike viktige spørsmål. Hvordan skal vi kommunisere (kommunikasjonskanaler) og følge opp studentene under gjennomføringen av kurset? Hvilken type materiale bør utvikles og hvordan skal dette distribueres? Hvilke verktøy kan vi bruke for å utvikle det materiellet vi finner nødvendig? Skal studentene arbeide hver for seg eller i grupper og hvilke samarbeidsverktøy skal/kan de benytte? Her finner vi en rekke meget interessante utfordringer og vi ser en konstant utvikling av nye verktøy innenfor alle disse områdene. Det betyr at vi hele tiden må følge med på og vurdere ulike verktøy og pedagogiske opplegg. De nettbaserte tilbudene er derfor i konstant endring.

Hvilke fag underviser du nettbasert nå i vår?

Våren 2013 underviser jeg følgende emner på nettet:

  • Emnet Informasjonssikkerhetsstyring (IFUD1011) tar for seg hvordan man kan utvikle et styringssystem for informasjonssikkerheten for en bedrift. Informasjon er en av de viktigste tingene for en bedrift i dagens informasjonssamfunn og det er viktig at denne beskyttes på en hensiktsmessig måte.
  • Emnet ITIL (IFUD1046) handler ITIL-standarden versjon 3. Dette er en standard som beskriver hvilke prosesser du har behov for knyttet til drift av IT-systemer og samspillet mellom disse. Formålet med denne standarden er at ressursbruken skal gå over fra reaktiv (brannslukking) til proaktiv drift. Det vil si at du systematisk og strukturert planlegger og drifter dine systemer i henhold til de faktiske behovene for bedriften.
  • Emnet Systemforvaltning (IUD1031) dekker emner i tilknytning til drift av IT-systemer der du må heve blikket litt fra din egen PC og se på en rekke ulike arbeidsoppgaver. Vi er inne på tema som rammefaktorer og rutiner knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer, ressurser vi kan bruke knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer, innkjøp av IT-utstyr og IT-tjenester og ulike sikringstiltak for å beskytte våre datasystemer mot eksterne og interne trusler. I tillegg ser vi på kartlegging av det generelle trusselbildet for en IKT-bedrift og gjennomføringen av en risikoanalyse, samt å innføre relevante tiltak for å redusere risikoverdien for kartlagte trusler.

Hva driver du med i FoU-sammenheng og hvordan kan det komme studentene til gode?

I de siste årene er det ulike sider ved e-læring, altså nettbasert opplæring som har vært temaet for mine FoU-oppgaver (FoU står for forskning og utviklingsarbeid). Det siste EU-prosjektet jeg var med på (UnderstandIT) handlet blant annet om å tilby et kurs på nettet om hvordan man kan utvikle sin egen IKT-kompetanse for å kunne ta i bruk ulike IKT-verktøy i forbindelse med undervisning. Kurset var og er egnet for alle typer lærere tilknyttet alle typer skoleslag, som er nysgjerrig på alle de nye mulighetene som dagens IKT-verktøy gir. Deler av innholdet var blant annet knyttet til i hvor stor grad man bruker lydfiler, samarbeidsdokumenter, digitale flervalgstester, blogg, videosnutter, digitale coachingverktøy og alle de andre verktøyene slik undervisningen gjennomføres nå i dag. Dette er og var et kurs for de som sliter med knapp tid til å sette seg inn i alle disse nye mulighetene, de som mangler teknisk kompetanse, de som synes det virker skummelt å gi slipp på kontrollen og la elevene/studentene overta litt av styringen på læringsaktivitetene og de som tviler på kvaliteten når det er elever/studenter som produserer deler av læremateriellet. Dette kurset ga deltakerne muligheten til å prøve en del av mange IKT-verktøy egnet for undervisning og gjøre seg sine egne erfaringer. Etter å ha vært med på prosjektet har jeg selv også økt egen kompetanse og blitt kjent med mange ulike verktøy som kan benyttes i nettbasert undervisning. Gjennom tidligere prosjekter har jeg også arbeidet med produksjon av mindre filmsnutter og ulike former for flervalgsoppgaver. Over tid vil dette igjen kunne føres tilbake og påvirke gjennomføringen av de nettbaserte kursene, både gjennom bruk av nye verktøy og endrede pedagogiske opplegg.

Dette innlegget har Comments off. Gjerne bidra :-)

Skrevet av: Svend Andreas Horgen (totalt 133 blogginnlegg)

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me